ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W AGNIESZKA KURCZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej jako „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych w kancelarii Agnieszka Kurcz Kancelaria Radcy Prawnego.

Jednocześnie zachęcamy do bieżącego odwiedzania i sprawdzania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wskazujemy, iż rozwój technologii, w tym narzędzi internetowych etc. może determinować konieczność modyfikacji niniejszej informacji.

 1. Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Agnieszka Kurcz prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Elblągu przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 25/4, 82 – 300 Elbląg; adres e-mail kancelaria@akurcz.pl.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych.

Dane osobowe otrzymujemy podczas kontaktu Pani/Pana z Agnieszka Kurcz Kancelaria Radcy Prawnego w sprawie naszej oferty, współpracy za pomocą różnych środków komunikacji, w tym wskutek przesłania wiadomości e – mail lub przesyłania informacji za pośrednictwem innych narzędzi porozumiewania się na odległość np. w postaci różnego rodzaju komunikatorów.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:

 • w celu zawarcia umowy z Kancelarią (art.  6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z Kancelarią umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu obsługi zapytań, które kieruje Pani/Pan do Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 • w celu przetwarzania Pani/Pana danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wykonywania zawodu radcy prawnego według obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu zarządzania stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, w tym platformach społecznościowych np. Facebook, Instagram (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykorzystywania cookies na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu nawiązania wzajemnego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 • w celu zamieszczenia komentarza na stronie lub profilu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Dane osobowe przetwarzane są również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Agnieszka Kurcz Kancelaria Radcy Prawnego, którym jest:

 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności (za Pani/Pana zgodą) przez e-mail;
 • egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • dochodzenie, obrona, ustalenie ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych;
 • tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO,
 • monitorowanie bezpieczeństwa miejsc prowadzenia działalności Kancelarii w celu zapobiegania i wykrywania przestępczości;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i dowodowych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 1. Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne w celu nawiązania kontaktu z Panią/Panem i prawidłowego wykonania usług przez Kancelarię.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub w związku z wymogami formalnymi prowadzonych postępowań.

 1. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych – odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w obszarze Unii Europejskiej tj.:

 1. pracownikom i osobom współpracującym z Kancelarią na podstawie innych stosunków prawnych świadczących usługi prawne i doradcze,
 2. podmiotom, które zapewniają nam obsługę podatkowo - rachunkową (finansowo – księgową),
 3. podmiotom, które zapewniają nam obsługę informatyczną, kurierską, podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać również podmiotom przetwarzającym dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej, ponieważ niektóre rodzaje przetwarzania danych osobowych skutkują przekazaniem danych na serwery pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii informatycznych (np. poczty elektronicznej). Niektóre z tych serwerów mogą znajdować się np. w USA (Google, Facebook). Przekazywanie danych w tych przypadkach odbywać się będzie zgodnie z przepisami RODO, w szczególności na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji UE.

Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym wymienionym partnerom świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu w jaki podmioty te wykorzystują Pani/Pana dane można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Agnieszka Kurcz Kancelaria Radcy Prawnego przysługują Pani/Panu, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymywania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia), uzupełnienia swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw lub wycofać zgodę można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: akurcz@akurcz.pl lub w formie pisemnej wysłanej na adres pocztowy siedziby Kancelarii – ul. Płk. St. Dąbka 25/4, 82 – 300 Elbląg.

Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Czas przechowywania danych osobowych.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe głównie przez czas obowiązywania zawartej umowy, jednakże okres przechowywania poszczególnych rodzajów danych osobowych może różnić się od siebie i będzie zależał od celu przetwarzania, np.:

 • 10 lat licząc od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego;  
 • 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji przepisów podatkowych;
 • do momentu wniesienia sprzeciwu  – w przypadku, gdy przetwarzanie danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie;
 • przez okres odpowiadający terminom przedawnienia potencjalnych roszczeń cywilnoprawnych  - na potrzeby obrony, ustalenia oraz dochodzenia tych roszczeń;
 • do momentu cofnięcia zgody – w przypadku, gdy została wyrażona zgoda.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. Pliki Cookies

Nasza strona internetowa http://www.akurcz.pl/ stosuje tzw. pliki cookies: dane informatyczne oraz pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są
w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się instrukcje w jaki sposób można zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one przechowywane
w urządzeniu końcowym użytkownika zgodnie z preferowanymi przez nas ustawieniami.

Wyłączenie lub zmiana plików cookies może uniemożliwić lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług naszej strony internetowej.

 

W ramach strony internetowej możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania Serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. Facebook/Instagram.

Agnieszka Kurcz Kancelaria Radcy Prawnego posiada swój profil w serwisie społecznościowym Facebook, który dostępny jest tutaj: https://www.facebook.com/akurczpl.

Agnieszka Kurcz Kancelaria Radcy Prawnego posiada swój profil w serwisie społecznościowym Facebook, który dostępny jest tutaj: https://www.instagram.com/agnieszka_kurcz_radca_prawny/.

Wraz z Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia jesteśmy wspólnymi administratorami danych w myśl artykułu 26 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z aktywnością użytkownika na naszym profilu (np. odwiedzenie profilu, publikowanie postów, polubienia, etc.). Wspólne administrowanie danymi obejmuje tworzenie takich zdarzeń i ich zbiorczą analizę w statystykach kancelaryjnego profilu.

Strona internetowa  http://www.akurcz.pl/ zawiera wtyczki do serwisu Facebook. Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Panią/Pana z naszym profilem na serwerze Facebooka. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedza Pani/Pan naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedza Pani/Pan naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Państwa wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jest Pani/Pan zalogowana/y, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Państwa adresie IP. Poza danymi statystycznymi Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Jeżeli nie chce Pani/Pan  aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące wizyt na naszej  stronie to rekomendujmy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

Ponadto witryna korzysta z usługi Facebook Pixel, która dostarcza użytkownikom naszej strony spersonalizowane reklamy za pomocą ich profili na Facebooku. Wiąże się to z wykorzystywaniem specjalnych plików cookies stosowanych przez Facebook, które zapisują się w urządzeniu końcowym użytkowników. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić stosowane przez nas pliki cookies, szczegóły w punkcie VIII powyżej. 

Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Facebook, w tym celu obsługi Facebooka, Instagramu, Messengera i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook, znajdzie Pani/Pan tutaj:   https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation,

 1. Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics, która jest usługą analizy internetowej firmy Google Ireland Ltd. („Google”). Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, który jest przechowywany w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwia nam przeprowadzanie różnego rodzaju analiz korzystania z naszej strony. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić stosowane przez nas pliki cookies, szczegóły w punkcie VIII powyżej.