Podstawą działalności operacyjnej każdego przedsiębiorstwa są umowy. Właściwe ukształtowanie praw i obowiązków w umowach z kontrahentami ma zapewnić sprawną współpracę handlową oraz bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

Podejmując się doradztwa w zakresie dotyczącym stosunków umownych, w pierwszej kolejności, badamy specyfikę działalności danego podmiotu, poznajemy jego potrzeby i zamierzone rezultaty.

Kancelaria świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oferuje:

  • opracowywanie wzorów umów wykorzystywanych w obrocie handlowym,
    z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności (umowy dystrybucyjne, sprzedaży, agencyjne, etc.),
  • opracowywanie koncepcji i optymalnych mechanizmów prawnych zabezpieczających transakcje w obrocie handlowym (poręczenie cywilne, zastaw zwykły, rejestrowy, rachunek escrow, depozyty etc.),
  • opiniowanie umów, w tym w szczególności pod kątem ryzyk prawnych,
  • uczestnictwo w negocjacjach lub renegocjacjach kontraktów handlowych,
  • wsparcie prawne na etapie wykonywania zawartych umów