Nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu jest zaistnienie sytuacji spornych związanych nie tylko z prowadzoną działalnością operacyjną, ale również ze sprawami wewnątrzorganizacyjnymi.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach sądowych z kontrahentami, pracownikami, współpracownikami, podwykonawcami. Doradzamy i reprezentujemy Klientów również w sprawach z zakresu tzw. sporów korporacyjnych (konstruujemy powództwa o stwierdzenie nieważności/uchylenie uchwał, o stwierdzenie nieistnienia uchwał, podejmujemy odpowiednie działania w celu ochrony interesów wspólników w stosunkach organizacyjnych).

Kancelaria oferuje wsparcie prawne na każdym etapie sprawy, również na etapie przedsądowym obejmującym rozmowy ugodowe lub rozmowy prowadzone w ramach mediacji.

Reprezentowanie podmiotu w postępowaniach sądowych obejmuje doradztwo w zakresie zgromadzenia odpowiedniego materiału procesowego, analizy prawne, przygotowywanie odpowiednich pism procesowych, właściwych wedle stanu sprawy (środków odwoławczych, zaskarżenia, etc.). Wspieramy Klientów na każdym etapie sprawy, w tym również na etapie postępowania egzekucyjnego.

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również przed Sądem Najwyższym.