W obszarze praktyk obejmującym spółki prawa handlowego Kancelaria oferuje:

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej spółki,
 • opracowywanie projektów umów spółek, w tym tworzenie dedykowanych mechanizmów prawnych na wypadek konfliktu pomiędzy wspólnikami,
 • przygotowywanie kompletu dokumentacji na potrzeby rejestracji spółek w odpowiednich rejestrach publicznych,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie compliance, w tym przeprowadzanie audytów prawych pod kątem zgodności funkcjonowania z obowiązującymi regulacjami prawnymi i pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstw do tych regulacji,
 • opracowywanie koncepcji zabezpieczenia prawidłowej realizacji transakcji, z uwzględnieniem odpowiednich instrumentów prawnych, w tym rachunków typu escrow, gwarancji bankowych, weksli, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawów, hipotek, poręczeń;
 • opracowywanie projektów aktów wewnątrzkorporacyjnych,
 • przygotowywanie kompletu niezbędnych dokumentów na potrzeby przeprowadzanych operacji kapitałowych skutkujących podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego,
 • opracowywanie projektów dokumentów związanych ze zmianami organizacyjnymi, w szczególności zmianami umów/statutów spółek, zmianami w strukturze wspólników/akcjonariuszy,
 • opracowywanie regulaminów organów spółek, w szczególności regulaminów zarządu i rady nadzorczej,
 • przygotowywanie dokumentów rejestrowych i występowanie przed sądem rejestrowym,
 • przygotowywanie optymalnych koncepcji oraz kompleksowe przeprowadzanie procesów przekształceń, łączenia i podziałów spółek,  
 • przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego spółek prawa handlowego i ich wykreślania z rejestru przedsiębiorców;
 • kompleksowe przygotowywanie inwestycji kapitałowych, polegających w szczególności na lokowaniu kapitału – obsługa całego procesu transakcyjnego,
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych,
 • przygotowanie umów powiązanych z transakcjami lokowania kapitału, w tym zawieranych z domami maklerskimi i bankami wraz z kompletem dokumentacji mającej na celu zabezpieczenie transakcji;
 • uczestniczenie w procesach wykonywania umów inwestycyjnych, bieżące doradztwo związane z zawartymi transakcjami;