Doświadczenie zdobyte przy projektach realizowanych na rynku kapitałowym pozwala nam na skonstruowanie oferty dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie statusu spółki publicznej, jak również tych podmiotów, które zainteresowane są przeprowadzeniem ofert publicznych emitowanych papierów wartościowych lub wprowadzeniem ich na dedykowanych rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oferujemy w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na dedykowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  • przygotowywanie kompletu dokumentacji w procesach związanych z wprowadzaniem instrumentów finansowych na dedykowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynek NewConnect,  
  • przygotowywanie dokumentów pod emisję dłużnych instrumentów finansowych,
  • obsługa prawna transakcji, których przedmiotem są maklerskie instrumenty finansowe, przeprowadzanych na rynku niepublicznym, jak również poza rynkiem regulowanym (sporządzanie projektów umów, sporządzanie opinii, doradztwo w zakresie konstrukcji prawnych transakcji, zabezpieczenia transakcji);
  • kompleksowe doradztwo z zakresu tzw. prawa korporacyjnego,
    z uwzględnieniem specyfiki prawa rynku kapitałowego;
  • doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych;