Kancelaria oferuje:

  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również przed sądami powszechnym;
  • pomoc w procesie przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie opiniowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ), umów, odpowiedzi na pytania do SWIZ, wezwań do wykonawców, decyzji o ocenie ofert,
  • doradztwo w zakresie ofertowania w ramach zamówień publicznych, jak i wykonywania zawartych umów.