Prawo rodzinne

Alimenty

Dochodzenie i zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych jest jedną z praktyk Kancelarii. Reprezentujemy Klientów nie tylko w sprawach o zasądzenie alimentów, o obniżenie lub podwyższenie alimentów, ale również o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli przebywasz poza granicami kraju i przeciwko Tobie prowadzona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą, podejmujemy odpowiednie działania w celu zminimalizowania negatywnych dla Ciebie skutków.

Reprezentujemy nie tylko wierzycieli alimentacyjnych, ale również osoby obowiązane  do alimentacji. Doradzamy, w jaki sposób domagać się odpowiedniego ukształtowania świadczeń alimentacyjnych, wskazujemy jakie okoliczności mają znaczenie przy ustalaniu wysokości zobowiązania oraz w jaki sposób prowadzić postępowanie dowodowe przed sądem.

Podział majątku wspólnego

Kwestie majątkowe należą do istotniejszych spraw naszych Klientów. Doradzamy nie tylko w zakresie podziału majątku wspólnego małżonków (byłych małżonków), ale także w zakresie podziału majątku powstałego w czasie funkcjonowania związku nieformalnego (konkubinatu).

Jeśli nurtują Cię pytania, jakie są przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, jakie są sposoby podziału majątku wspólnego, co w sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi przedsiębiorstwo lub udziały w spółkach prawa handlowego, jak rozliczyć nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny – zapraszamy do kontaktu.

Postępowania rozwodowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o rozwód i o separację. Doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z zakończeniem związku małżeńskiego, w tym w sprawach dotyczących małoletnich dzieci stron.

Co może być podstawą orzeczenia o winie małżonka? Jakie dowody przedłożyć w postępowaniu rozwodowym z orzekaniem o winie?  W jaki sposób uzyskać zabezpieczenie potrzeb rodziny? Jeśli poszukujesz odpowiedzi na takie i podobne pytania, służymy wsparciem w tym zakresie odnosząc się do okoliczności konkretnego przypadku. 

Kontakty z dzieckiem

W ramach modułu prawa rodzinnego zajmujemy się pomocą w zakresie uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi rodziców żyjących w rozłączeniu. W ramach współpracy z Kancelarią Klient ma możliwość nie tylko uzyskania porady prawnej w nurtujących go kwestiach, ale również skorzystania z kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu szczegółowych propozycji jego kontaktów z dziećmi, która to może być przedmiotem rozmów ugodowych w ramach postępowania pojednawczego lub mediacji albo sprowadzać się do przygotowania odpowiednich wniosków do właściwego Sądu.

Jeśli zatem drugi z rodziców odmawia ustalenia Twoich kontaktów z dziećmi, dowolnie zmienia poczynione ustalenia w tym zakresie, bezpodstawnie odwołuje Twoje spotkania z dziećmi albo po prostu odmawia realizacji kontaktów z dziećmi w jakimkolwiek zakresie, Kancelaria służy wsparciem  w wymienionych sprawach i oferuje konkretne rozwiązania w oparciu o analizę konkretnego przypadku.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o uregulowanie kontaktów z dziećmi, jak również w walce o skuteczne egzekwowanie ustalonych kontaktów, mając świadomość, iż niejednokrotnie dzieci stają się narzędziem w walce z drugim z rodziców w toczących się postępowaniach, nie tylko cywilnych, ale również karnych.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o zakazanie kontaktów z dziećmi, jeśli wymaga tego dobro dziecka.

Władza rodzicielska

Reprezentujemy naszych Klientów w walce o realizację przysługujących im praw rodzicielskich, jak również wspieramy naszych Klientów na etapie pozasądowym pomagając w osiągnięciu konsensusu w sprawach dotyczących małoletnich dzieci Stron. Sporządzamy projekty planów wychowawczych i pomagamy naszym Klientom w postępowaniach o uregulowanie władzy rodzicielskiej.

Jeśli drugi  rodzic uniemożliwia lub utrudnia realizację Twoich praw rodzicielskich albo stara się wyeliminować Cię z procesu współdecydowania w sprawach dotyczących Twoich dzieci, prawnicy Kancelarii służą pomocą prawną w tym zakresie.

Bezprawne zatrzymanie lub uprowadzenie dziecka

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o zwrot dzieci uprowadzonych lub bezprawnie zatrzymanych przez jednego z rodziców na terytorium państw obcych. W ciągu ostatnich trzech lat  z sukcesem zakończyliśmy kilkanaście projektów w tym zakresie.

Pamiętaj, że nie musisz się godzić na wyjazd Twojego dziecka poza granice kraju, a dziecko ma prawo do wychowywania przez obydwoje rodziców. Jeśli zastanawiasz się co możesz zrobić, gdy rodzic, z którym dziecko mieszka na co dzień zamierza wyjechać za granicę bez zamiaru uzyskiwania Twojej zgody, służymy pomocą w Tym zakresie.