Badanie stanu prawnego jednostki jest szczególnie istotne na etapie poprzedzającym planowane inwestycje kapitałowe w tę jednostkę. Due diligence wykonuje się zwykle przed zakupem udziałów lub akcji, całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Niejednokrotnie audyt prawny może poprzedzać decyzje o  łączeniu, podziale albo przekształceniach podmiotów gospodarczych.

Audyt prawny posiada kluczowe znaczenie dla określenia potencjalnych zagrożeń i ryzyk, jakie mogą pojawić się w przyszłości, a wynikają ze stanu prawnego badanej jednostki. Rzetelne i profesjonalnie przeprowadzone badanie prawne jest szczególnie istotne dla powodzenia transakcji, gdyż zakres i rodzaj informacji udostępnianych podmiotom, na zlecenie których prowadzone jest badanie prawne spółki, może mieć istotne znaczenie dla późniejszej oceny ewentualnej odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

W ramach badania prawnego jednostki oferujemy w szczególności:

  • badanie dokumentów korporacyjnych jednostki oraz analizę w zakresie prawidłowości działania organów danego podmiotu,
  • analizę transakcji i stosunków z podmiotami powiązanymi,
  • analizę stanu nieruchomości i kluczowych ruchomości,
  • analizę w zakresie obciążeń majątku badanego podmiotu, korzystania z majątku  jednostki przez osoby trzecie, jak i korzystania przez badany podmiot z majątku osób trzecich,
  • analizę i ocenę kluczowych umów, w szczególności umów z dostawcami i odbiorcami, umów kredytowych oraz ubezpieczeniowych,
  • analizę wszelkich toczących się spraw sądowych, w tym sporów pracowniczych, cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, karnych oraz arbitrażowych,
  • analizę prawną wszelkich istotnych aspektów z punktu widzenia konkretnej transakcji.