Mediacja

Kancelaria oferuje prowadzenie rozmów ugodowych w ramach mediacji.

W Kancelarii mediacjami zajmuje się radca prawny Agnieszka Kurcz, która  ukończyła następujące szkolenia kierunkowe:

 • Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora,
 • Warsztaty konstruowania ugód mediacyjnych,
 • Mediacje rodzinne – zagadnienia praktyczne.


Czym jest mediacja?

Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów, w którym biorą udział konfliktowane strony oraz mediator.
Mediator pełni rolę arbitra pomagającego stronom osiągnąć porozumienie w spornych kwestiach. Zadaniem neutralnego i bezstronnego mediatora jest pomoc w wypracowaniu porozumienia poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań.

Mediację charakteryzuje dobrowolność oraz poufność.
W przypadku wypracowania przez strony porozumienia, efektem mediacji jest ugoda zawarta przed mediatorem.


Co może być przedmiotem mediacji?

Mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach cywilnych, w których przepisy dopuszczają zawarcie ugody.  Kancelaria specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu mediacji z sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego (np. o zapłatę, o dział spadku, zniesienie współwłasności, roszczenia odszkodowawcze),
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego, ustalenie alimentów),
 • prawa gospodarczego (np. o zapłatę, wykonanie umów, niezgodność towaru z umową, roszczenia wspólników i akcjonariuszy),
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,


Jakie są korzyści z mediacji?

 • mediacja umożliwia stronom rozwiązanie sporu z pominięciem sądu,
 • mediacja pozwala stronom na samodzielne zdecydowanie, o tym jak chcą ułożyć stosunek prawny lub wzajemne relacje,
 • w razie sporu mediacja daje szansę na szybsze jego zakończenie,
 • mediacje cechuję o wiele niższe koszty aniżeli koszty związane z wniesieniem sprawy do sądu,
 • mediacja pozwala ograniczyć negatywne emocjonalne skutki związane z faktem rozstania,
 • w sprawach rodzinnych mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.


Jak sprawa trafia do mediacji?

 • mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu z inicjatywy stron albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu,
 • warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron,
 • każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego,
 • Sąd dostrzegając potrzebę przeprowadzenia mediacji nakłania strony do przystąpienia do mediacji.


Kto decyduje o wyborze mediatora?

 • Mediatora wspólnie wybierają strony albo sąd wyznacza mediatora,
 • jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów (art. 1839 § 1 k.p.c.).

Jak długo może trwać mediacja?

Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużone, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.


W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 • mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony,
 • Mediator wręcza stronom odpis protokołu i ugody. Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta.
 • zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie sadowe,
 • Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 • Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym (art. 18315 k.p.c.). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczeń (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.) i przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone (art. 124 § 2 k.c.).
 • Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.
 • W sprawach o rozwód lub separację konieczne jest potwierdzenie treści ustaleń zapadłych w toku mediacji postanowieniem lub wyrokiem sądu,
 • bezskuteczna mediacja powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego na zasadach ogólnych.


Ile kosztuje mediacja?

W przypadku mediacji, do której doszło z inicjatywy stron, przed wszczęciem postępowania sądowego, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynika z wewnętrznych regulacji obowiązujących w Kancelarii.

Jeśli jesteś zainteresowany załatwieniem swoich spraw z pominięciem etapu badania sprawy w postępowaniu sądowym, zapraszamy do kontaktu.

 

Masz pytania, potrzebujesz porady?

Agnieszka Kurcz Kancelaria Radcy Prawnego  
ul. Płk. Dąbka 25/4, 82–300 Elbląg